Geschiedenis van Nederland

1555-1579 Het begin van de Tachtigjarige Oorlog

Philips II, die in 1555 zijn vader Karel V opvolgt als heerser over de Nederlanden, krijgt hier al snel te maken met opstandigheid van de bewoners. Die komt voort uit onvrede over het belastingsysteem. Maar het is ook een gevolg van de breitling replica uk godsdiensttwisten, die overal in Europa zijn opgelaaid. Ook in de lage landen zijn Protestantse denkbeelden populair geworden. In 1566 doet zich de Beeldenstorm voor. Philips II zendt nu Alva naar de Nederlanden, die met buitengewoon harde hand optreedt om de orde te handhaven en de Katholieke godsdienst af te dwingen. Alva probeert bovendien de inwoners van de lage landen belastingen op te leggen, zodat ze Breitling Replica Watches zelf zijn onderdrukking financieren. Hij roept zo enorm verzet op en de opstandigheid neemt, met name in de Noordelijke Nederlanden, alleen maar toe.

1579-1593 Het ontstaan van de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden

In 1579 ontstaat de Unie van Utrecht, waarin de Noordelijke provincies en een aantal opstandige Zuidelijke steden zich met elkaar verbinden om in verzet te komen tegen de Spanjaarden.Willem van Oranje wordtde opperbevelhebber. Deze provincies beloven ook garnizoenen te plaatsen in strategische steden, zoals de cheap iwc replica sleutelsteden aan de Merwede: Woudrichem en Gorinchem.De strijd om de onafhankelijkheid verloopt in het begin van de Tachtigjarige Oorlog moeizaam. In 1584 wordt Willem van Oranje vermoord.In 1585 wordt Antwerpen door de Spanjaarden heroverd. In 1587 beloven degewesten Friesland, Groningen, Overijssel, Gelre, Utrecht, Holland en Zeeland elkaar plechtig, onafhankelijk van welke buitenlandse vorst dan ook, samen strijd te voeren tegen de Spanjaarden. Hiermee is de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden geboren (verder: de Republiek).

1593-1621 Naar een bestand

In de 90-er jaren verbetert de situatie voor de Republiek door een omslag ten goede in de economie en het keren van de krijgskansen. Er treedt een enorme bevolkingsgroei in de Hollandse en Zeeuwse steden op na de immigratie van de Protestantse Vlamingen. Holland en Zeeland worden nu ook wereldmarktmarktleider in luxe producten en niet alleen in haring en graan. De Hollandse en Zeeuwse steden krijgen een vooraanstaande positie in de verre internationale handel. In 1593 sluit Maurits, de opvolger van cheap rolex replica Willem van Oranje, de Hollandse tuin, door Geertruidenberg in te nemen. Vanaf dan heeft hij alle vestingsteden aan de grens van Holland in handen en dat zal zo blijven. Daarna verandert er in militair opzicht niet veel meer. In 1609 volgt een bestand (het Twaalfjarig Bestand) tussen beide partijen, dat duurt tot 1621.

1621-1648 Naar vrede

In 1621 wordt het bestand weliswaar niet meer verlengd, maar in de eerste jaren na het Twaalfjarig Bestand heerst er nog weinig militaire strijd. Daarna rijgt Frederik Hendrik, de opvolger van Maurits de successen aaneen. Zijn inname van Groenlo in 1627 wordt daar iedere twee jaar uitgebeeld. In 1629 keren de kansen voor de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden definitief. In januari 1629 vaart Piet Hein de zilvervloot binnen. Frederik Hendrik neemt in hetzelfdejaar s`-Hertogenbosch in.Als laatste verovertde stedendwinger, zoals hij genoemd wordt,Hulst (1645). In 1648 wordt de vrede van Münster (1648) getekend, dieeen einde maakt aan de Tachtigjarige Oorlog.

1648-1672 Engelse oorlogen en het rampjaar

Vervolgens krijgt de Republiek al snel oorlog met Engeland. Er worden maar liefst drie oorlogen met Engeland uitgevochten in 1652-1654, 1665-1667, en 1672-1674. De Republiek besteedt veel geld aan het opknappen van marinehavens en de oorlogsvloot. Dan dient zich het rampjaar (1672) aan. Er ontstaat een coalitie tegen de Republiek van Frankrijk, Münster (en Keulen) en Engeland. Engeland valt op zee aan, maar wordt op afstand gehouden. Frankrijk en Münster vallen echter met succes de Republiek binnen. In 1673 ontworstelt de Republiek zich aan haar vijanden

1688-1748De Republiek een grote mogendheid

Tot 1685 moet de economie van de Republiek zich van het Rampjaar herstellen. In 1688 eigent stadhouder Willem III zich de troon van Engeland toe. Dit leidt tot nieuwe politieke verhoudingen en machtige bondgenoten, namelijk Engeland en Oostenrijk. Deze bondgenootschappen openen politieke perspectieven voor de Republiek. Zij doet nu ook actief mee in de oorlogen op Fake Cartier het Europese continent. De vestingsteden in de Republiek blijven zo zelf buiten schot. Maar intussen loopt wel de economie van de Republiek terug.Iedere oorlog legt namelijk weer een nieuw deel van de handel lam. Bovendien veroveren de Fransen in het kader van zo`n oorlog in 1747 Bergen op Zoom en Zeeuws Vlaanderen


1748- 1793 Neutraliteit

De vrede van Aken in 1748 betekent het einde van de Republiek als grote mogendheid. Zij zal vanafdan geen rol van betekenis meer spelen in de politieke verwikkelingen tussen de grote Europese mogendheden. In de Republiek wordt door de Staatsgezinden neutraliteit gepropageerd en gerealiseerd.Vanaf 1780 krijgen de Patriotten meer invloed: burgers, die onder invloed staan van ideeën uit de verlichting en veranderingen wensen. Zij zijn op de hand van Frankrijk en nemen bijna de macht over. In oktober 1787 grijpt de Pruisische vorst in. Hij helpt zijn zwager, stadhouder Willem V, weer aan de macht. De Patriotten vluchten, vooral naar Frankrijk.

1793-1806 De Bataafse republiek

In februari 1793 verklaart Frankrijk de oorlog aan de Republiek en aan Engeland. In 1793 doen de Franseneen eerste poging de Republiek te bezetten maar die mislukt mede door fel verzet vanuit enkele vestingsteden, zoals Grave. Begin 1795 nemen de Fransen met behulp van de Patriotten ons land wel in. Stadhouder Willem V wijkt uit naar Engeland. De Patriotten stichten onder protectie van de Fransen de Bataafse Republiek (1795-1806). Nederland is een eenheidstaat geworden en niet langer een statenbond.

In 1799 proberen de Engelsen en Russen de Bataafse Republiek omver te werpen door een invasie in Noord Holland, waar van oudsher geen vestingsteden liggen. Bij Castricum wordt fel gevochten. Er komt geen volksopstand tegen het Bataafs bewind, zoals de aanvallers hadden gehoopt. Die keren onverrichter zake terug.


1806-1814 De Franse tijd

Zogenaamd op verzoek van een delegatie van de Bataafse Republiek zet Napoleon op 5 juni 1806 de Republiek om in het Koninkrijk Holland (1806-1810). Dit doet hij ook, omdat hij na zijn nederlaag op zee tegen de Engelsen henop de knieën wil brengen door een economische blokkade: het continentaal stelsel. De vestingsteden aan zee in de voormalige Bataafse Republiek moeten dit helpen afdwingen. Napoleon zet zijn broer Lodewijk Napoleon op de troon, maar die ontpopt zich als een onafhankelijk vorst met open oog voor de specifieke belangen van zijn Koninkrijk.

De Engelsen doen 1809 een inval in Walcheren en vertrekken weer na felle gevechten. Napoleon annexeert dan Walcheren en lijft het Koninkrijk Holland (1810-1813)bij Frankrijk in.

In 1815, na de slag bij Waterloo,vertrekken de Fransen, maar dat gebeurt pas na de inname van Gorinchem, Naarden en Delfzijl, waar de laatste Fransen zich hadden verschanst

1814-1839 Nederland en België samen onder Koning Willem I

Met het Verdrag van Troyes wordt in 1814 het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gevormd, dat onder leiding staat van koning Willem I, de zoon van stadhouder Willem V. In dit rijk zijn het latere België en het latere Nederland verenigd. Het Zuidelijk deel van het Koninkrijk heeft een grotere bevolking, en door zijn bodemschatten, ook een groter economisch potentieel dan het Noordelijk deel. Koning Willem I begrijpt dat het primaat van de handel waarmeer de lage landen in de periode van de Middeleeuwen tot de achttiende eeuw rijk waren geworden, voorbij is en dat er een nieuw economisch beleid dient te komen. Hij gaat de industrie in het zuidelijk gedeelte en de waterwegen in het hele land moderniseren. In het beginstadium van dit ontwikkelingsproject maken de Belgen zich echter los (1830).

1839-1940 Neutraliteit

Het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden wordt in 1839 gesplitst in het Koninkrijk Nederland en het Koninkrijk België. Nederland moet herstellen van de kosten van de Belgische oorlog maar in de jaren vijftig van de negentiende eeuw begint een internationale economische hausse. De Nederlandse economie wordt hierin mee omhoog gezogen. Nederland komt zo geleidelijk in een industriële ontwikkeling terecht. Het Koninkrijk Nederland streeft neutraliteit na en is hierin meer dan een eeuw succesvol tot ons land aan het begin van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers wordt ingenomen.

1940- heden Naar groter verbanden

Na de tweede wereldoorlog wordt Nederland lid van de Europese Gemeenschap en komt de verdediging van Nederland geleidelijk bij de NAVO te liggen.